Tristate Machinery Dismantlers Forum   >   ILLINOIS   >   Nikon s epi/diascopic microscope, 5-obj, dual eyepcs

Nikon s epi/diascopic microscope, 5-obj, dual eyepcs


Nikon Model S 5-Objective Epi/Diascopic Triocular MicroscopeMade by Nikon
Model: S Diascopic & Episcopic Illuminators
* 30W Diascopic Illuminator with Variable 9V Power Supply (S/N 67566)
* 3V Episcopic Illuminator with Power Supply (S/N 69959)
* Dual Eyepiece Tube Heads with Eyepeices
* 2) Nikon 10X HKW Eyepieces
* 2) Nikon 8X HKW Eyepieces
* 5-Objective Rotating Nosepiece
* Tiyoda 2.5x/0.065 (S/N P164210)
* Nikon 4x/0.1 (S/N 94076)
* Nikon 10x/0.25 (S/N 37668)
* Nikon Plan 20x/0.4 (S/N 25367)
* Nikon FL Plan 40x/0.75 (S/N 71688)
* Rectangle Mechanical Stage (S/N 46514)
* Triocular eyepiece is easily adaptable to video or digital cameraNikon s epi/diascopic microscope, 5-obj, dual eyepcs